Gutsibits Open Morning, Slaithwaite Village, West Yorkshire. Saturday 14th November 2019.